DSCN7061b.jpg

Alle leden tot de leeftijd van zeventig jaar zijn verplicht werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Dit kan zijn bestuurswerk of werkbeurten zoals: bardienst, verkoop in de tuinwinkel, het schoonhouden van het verenigingsgebouw of algemeen onderhoud op het complex. Een lid is niet verplicht om na het bereiken van zijn zeventigjarige leeftijd te stoppen met verenigingswerk. We juichen het toe als hij of zij doorgaat als vrijwilliger !

Er zijn diverse werkploegen. De verkopers van de Tuinwinkel maken de werkbeurten op de zaterdagochtenden. De werkploeg voor schoonhouden van het verenigingsgebouw bepaalt in onderling overleg wanneer zij dit doen.

Voor de leden die de algemene werkbeurten moeten maken op het complex geldt het volgende: per kalenderjaar worden zeven werkbeurten van twee uur (inclusief koffiepauze) gemaakt. De leden zijn hierbij ingedeeld in één van de drie werkploegen. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een rooster op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. De roosters voor de werkbeurten hangen in de publicatiekasten. Aan het begin van het jaar worden deze roosters ook aan ieder tuinlid per mail vesrtrekt en is dit ook te vinden in de het verenigingsblad "het Algemeen Doeblad" en op de website van de vereniging. Klik HIER voor het rooster van 2021

Het uitvoeren van de werkbeurten gebeurt op aanwijzing van de werkmeester van de ploeg waartoe u behoort. De werkmeester verzorgt ook de presentielijsten waarop de aanwezigheid tijdens de werkbeurten wordt geregistreerd. De werkbeurten dienen wegens ingeplande werkzaamheden verricht te worden in de ploeg waarvoor men is ingedeeld. Alleen bij verhindering kunt u de werkbeurt in een andere ploeg uitvoeren, dit dient u wel aan de betreffende werkmeester te melden.

Indien door ziekte of andere oorzaak het niet mogelijk is de zeven werkbeurten te maken, dan dient dit aan het bestuur te worden gemeld. In onderling overleg zal dan naar een oplossing hiervoor worden gezocht. Als aan het einde van het tuinseizoen blijkt dat niet alle 7 werkbeurten zijn gemaakt dat zal over de niet gemaakte werkbeurten in dat kalenderjaar een boete per niet gemaakte werkbeurt worden opgelegd. Niet gemaakte beurten dienen bovendien altijd te worden ingehaald (ondanks dat tevens een boete is opgelegd).

 

Tijdens de werkbeurten is er natuurlijk ook tijd voor koffie en een praatje


 

Klik HIER voor het rooster van de werkbeurten in 2021